Neuropsykiatrisk utredning

Vad är en neuropsykiatrisk utredning?

En neuropsykiatrisk utredning syftar till att ta reda på om ett barn eller ungdom har svårigheter, som ADHD eller en autismspektrumstörning. Utredningen initieras av familjen som undrar om en neuropsykiatrisk diagnos kan ge en bättre förståelse för barnets eller ungdomens utmaningar. Utredningen ska samla in tillräckligt med information för att kunna besvara om en diagnos kan fastställas. I utredningen ingår intervjuer med föräldrar, pedagoger psykologtest och intervju med barnet/ungdomen samt bedömning från en barnpsykiatriker.

När bör man göra en neuropsykiatrisk utredning?

Om ett barn/ungdom sedan en lång tid tillbaka hamnat i stora svårigheter i skolan och/eller i relationer till andra, kan det bero på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det vanliga är att familjer vi träffar har funderat över en utredning en tid. Autism och ADHD innebär ett annat sätt att fungera på än vad som oftast förväntas i samhället. 

Hur går det till när man genomgår en neuropsykiatrisk utredning?

Ni är välkomna att ta kontakt med oss för att boka in ett första bedömningssamtal där vi tillsammans går igenom ert barns/ungdoms situation för att bestämma om en neuropsykiatrisk utredning kan vara en lämplig insats. Det vanliga är att en utredning börjar med intervjuer och skattningsskalor med föräldrar och pedagoger. Psykologen träffar sedan barnet eller tonåringen 3-5 gånger för att genomföra samtal och psykologiska test. Föräldrarna och barnet träffar även en barnpsykiatriker. Hela utredningen sammanställs sedan och utmynnar i en muntlig och skriftlig återgivning till familjen. Vid önskemål kan utredningen även återges till skola eller förskola. Vid behov skriver vi remiss. Tidsomfattningen är beroende på hur många träffar som behövs, men det vanliga är att en utredning görs under cirka en månad.

Vad händer när utredningen är klar?

När utredningen är klar har vi ett återkopplingssamtal där vi går igenom utredningens resultat. Om utredningen resulterar i en diagnos så kan vi hjälpa till med remiss till annan vårdinstans. Oavsett om din utredning resulterar i en diagnos eller inte så kommer informationen i utredningen kunna vara ett underlag för fortsatt hjälp.

Välkommen att höra av dig till oss för att höra mer om neuropsykiatrisk utredning!