Handledning och konsultation

Vi på BarnPsykologGruppen erbjuder handledning och konsultation till yrkesverksamma inom olika områden. Handledning eller konsultation är ett sätt att både klara av svåra situationer i arbetet och att fortbilda sig för att bättre kunna hantera framtida svårigheter. Insatsen ska bidra till att förstärka och vidareutveckla det som fungerar bra men också att förbättra och utveckla det som fungerar mindre bra. Genom handledning och konsultation kan vi komplettera personalgruppens kunskap och erfarenhet med vår specifika kompetens.

Vad är handledning?

Handledning är ett kontinuerligt återkommande stöd med syfte att hjälpa personal att hantera svårigheter i arbetet men också att utveckla personalens kompetens och färdigheter. Den har med andra ord både en åtgärdande och en framåtsyftande målsättning. Handledningen ger en möjlighet att stanna upp och reflektera över sitt eget sätt att handskas med en svårighet eller en utmanande situation tillsammans med en handledare och kollegor. Detta är ofta en viktig del i att utveckla personalens förmågor och färdigheter och därmed också arbetsplatsens samlade kompetens. Att detta görs regelbundet och med en extern handledare ger en tydlighet och tyngd åt uppgiften vilket inte uppnås lika lätt om man enbart tar tillfället i flykten och rådgör med sina kollegor om ett bekymmer.

Vad är konsultation?

Konsultation brukar beskrivas som en tidsbegränsad insats som oftast handlar om ett specifikt problem. Det kan till exempel handla om att en arbetsplats behöver hjälp att göra en plan för implementering av t.ex. en ny metod som ska användas. Eller så kan det vara svårigheter i en barngrupp på förskolan som personalen behöver få hjälp att hitta nya sätt att handskas med.

Vilka kan få handledning och konsultation?

I princip kan handledning och konsultation vara en värdefull insats på de flesta arbetsplatser men det vanligaste är att det är inom människovårdande yrken såsom t.ex. skola/förskola, socialtjänsten, olika slags boenden, sjukhuspersonal, psykologer, socionomer etc.

Hur går det till?

Vi på BarnPsykologGruppen erbjuder både individuell handledning och grupphandledning. En handledningsinsats är oftast en insats som sträcker sig över tid och inför varje nytt handledningsuppdrag kommer vi överens med uppdragsgivaren om ramarna. Med ramarna menar vi hur ofta det är lämpligt att ha handledning, längden på handledningstillfällena samt var handledningen ska bedrivas. Den kan antingen ske på vår mottagning som ligger centralt i Stockholm eller på uppdragsgivarens arbetsplats. Handledningen kan också ske digitalt. 

För konsultationsinsatser gäller i princip samma ramar med undantag för tidsaspekten då konsultation oftast är en mer tidsbegränsad insats.

Våra erfarenheter av handledning och konsultation

Vi har under åren gett handledning och konsultationer till många olika slags verksamheter och yrkesgrupper. Det har främst handlat om pedagoger inom skola, förskola och fritidshem men också personal inom socialtjänst, utredningshem, TV-produktionsbolag. 

Du är välkommen att kontakta oss för att höra mer om hur vi arbetar med konsultation och handledning!